PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ OSOBNEJ DOPRAVY

1.

1.1

1.3

1.4

Úvodné ustanovenia

Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012

Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012 Z. z.“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu

a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

ao zmene a doplnení nariadenia č. 2006/2004 (ďalej len „Nar. č. 181/2011″).

1.2 Tento prepravný poriadok spolu s príslušnou tarifou je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi

Dopravcom a cestujúcim.

Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.

Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto

prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo

vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

3.1.

3.2.

a)

b)

DOC

4.2.

a)

B

Sídlo:

IČO:

Výklad pojmov

,,Dopravca“ je prevádzkovateľ príležitostnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného

poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými

predpismi Slovenskej republiky.

Dopravcom je:

Obchodné meno:

Tomáš Haščák

Autobusová doprava

Jesenná 13, 058 01 Poprad

IČO: 44 038 321

DIČ: 10 76 200 158

Q :

di

Tal

Registrácia:

„Objednávateľ je fyzická alebo pravnická osoba, ktorá u Dopravcu objedná prepravu osôb a na tento účel

uzatvára s Dopravcom Prepravnú zmluvu.

,,Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom na

základe Prepravnej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Dopravcom.

„Príležitostná doprava“ je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že autobusom alebo autokarom prepravuje

skupiny cestujúcich vytvorené z podnetu Objednávateľa.

b)

nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody,

c) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy,

d) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich,

e)

uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

,,Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osôb uzatvárajú Dopravca

a Objednávateľ. Prepravná zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Objednávateľa Dopravcom v súlade

s týmto prepravným poriadkom.

,,Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorým upravuje sadzby cestovného v príležitostnej doprave a podmienky

pripadných zliav na cestovnom.

,,Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej

pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového

alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej

príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a

prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.